Ett unikt koncept för analys, utvärdering och utveckling

Inom utvärderingsområdet finns det en uppsjö av olika ansatser/modeller, såsom processutvärdering, målfyllelseutvärdering mm. Viktigt att veta är att det går att kombinera flera olika ansatser i ett och samma uppdrag, just för att kunna möta kunden i ett unikt koncept för att tillgodose behovet.

Vi väljer oftast, tillsammans med kunden, följeutvärdering eller som det ibland benämns: följeforskning, lärande utvärdering, on-going evaluation etcetera.

Det är en form av utvärdering som innebär att vi löpande föreslår nödvändiga förändringar inom ett program/projekt (formativ utvärdering). Några av dess karaktärsdrag är att den bör ske löpande, närhet till deltagarna, vara till omedelbar nytta för olika berörda, vara en inspirationskälla samt bollplank för nya idéer, kontinuerlig återkoppling, etc.

EU-kommissionen betonade, i en tidigare programperiod, att strukturfonderna bör förhålla sig till denna form av utvärdering.

Vårt upplägg innebär att vi kan leverera en utvärdering som inte endast fokuserar på resultat, utan vi söker också svar på vad det är som gör att resultaten uppstår och hur de uppstår. Detta sker utifrån en evidensbaserad design där vi i den mån det är möjligt väver in alla fyra evidensdiscipliner; vetenskapliga-, organisatoriska-, professionella- och intressent-/interventionsevidens.